Generelle avtalevilkår fra Buskerud Web AS

Denne avtalen omfatter kunder med webhotell og domene(r) hos Buskerud Web AS, Lierstranda 78B, 3414 Lierstranda. Org: NO994714120MVA. Når kunden har godtatt avtalen ved å sette kryss på «Jeg har lest og aksepterer avtalevilkårene» under bestillingen, ansees avtalen som inngått. I henhold til norsk lov må alle våre kunder være 18 år eller eldre for å kunne handle hos Buskerud Web AS.

 

Priser

Alle bestillinger kan betales online ved hjelp av PayPal betalingsløsning eller via fakturaløsning med bankinnbetaling. Webhotellet og domene(ne) er fortløpende tjeneste som betales forskuddsvis og faktureres i henhold til valgte betalingsperioder ved bestillingstidspunktet. Ved endring av betalingsperiode må dette gjøres 15 dager før gjeldende betalingstidspunkt. Du blir fakturert fortløpende for hver periode helt til avtalen sies opp skriftlig og i god tid FØR faktureringsdato, minimum 15 dager før fakturadato (30 dager før forfallsdato). Er ny faktura utstedt er ny periode bindende inngått.

 

Betalingsmislighold

Våre produkter blir automatisk fakturert på nytt ved fornyelsetidspunktet. Ved utsendelse av faktura og fornyelsefaktura er det oppgitt en betalingsdato. Ved mislighold av denne betalingsdatoen vil de(t) bestilt(e) tjenesten(e) og domene(ne) kunne stenges etter 5 dager etter at betalingen egentlig skulle ha funnet sted. Når fullstendige innbetalinger er registrert hos oss vil vi automatisk åpne tjenestene igjen. Ved utsending av purring vil utsendingprosedyrer, renter og gebyrer følge norsk lovverk. Ved vedvarende betalingsproblemer vil kunden kunne risikere at Buskerud Web AS overtar eierskapet til domene(t)/tjenesten(e). Dette fritar allikevel ikke kunden fra fakturakravet da kunden har påført kostnader i forbindelse med registreringen av, flytting av eller fornyelse av domene(t)/tjenesten(e). Hvis faktura ikke er betalt etter inkassovarselets forfallsdato, vil fakturaen bli overført til vårt inkassoselskap, Akros Inkasso AS.

 

Adresser / kontaktopplysninger

Kunden har et ansvar til enhver tid å sørge for at kontaktinformasjonen om kunden ovenfor Buskerud Web AS er oppdatert. Dette gjelder både vanlig adresse, e-postadresser og telefonnummer å nå kunden på. Denne informasjonen må oppdateres i kundeportalen til Buskerud Web AS.

 

Angående webhotell, domene(r) og andre elektroniske tjenester levert av Buskerud Web AS

Det er forutsatt at kunden har innført rutiner/prosedyrer som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/webhotellet. Samtidig må også Buskerud Web AS informeres om endringer av kontaktopplysninger. At f.eks. epostadresse som faktura sendes til plutselig ikke fungerer, fritar ikke kunden for fakturakravet.

Buskerud Web AS har retten på sin side å umiddelbart uten forutgående varsel avvise alle oppdrag, leveranser eller innhold som er i strid med norsk lov. Herunder er dette også pornografi av ethvert slag, rasediskriminering, terrorvirksomhet, oppfordring til terrorvirksomhet eller annen krenkende ytring/informasjon. All type distribusjon av piratkopier av kommersiell programvare, spill, musikk, film, passord, lisensnummer, hacking, eggdrops og lenker til hacking-nettsteder/eggdrops er strengt forbudt og resulterer i umiddelbar utestengelse og konto stengt uten noen forutgående varsel. I tillegg vil slike kontoeiere også kunne risikere bøter og/eller fengselsstraff fra de offentlige myndighetene. Det tillates heller ikke noen form for IRC-relaterte tjenester på våre tjenester/servere. Oppdages slike ting, vil kontoen kunne uten noen forhåndsvarsel bli stengt. Refusjon for gjenværende periode gis ikke tilbake ved utestengelse og/eller konto stengt vedrørende de punkter som er oppgitt i denne avtalen.

 

Domenenavn

Det er ingen garanti for at det bestilte domene, som var tilgjengelig på bestillingstidspunktet, kan registeres eller at kunden kan bli eier av domenet. Selve domenenavnet kan ha restriksjoner som innebærer at det forbudt eller finnes anledning til ikke kunne å registreres. Domene kan også ha blitt registrert av andre i det tidsperioden kunden startet registreringen til Buskerud Web AS fikk forsøkt registrert domenet. Buskerud Web AS er direkte knyttet opp mot eNom sin domenetjeneste som skal resultere i en kort tidsforsinkelse vedrørende Buskerud Web AS og eNom sin behandling av domenebestillingen. Et domenenavn er definert som en tjeneste og ikke som et produkt. Dette resulterer i at en domeneregistrering ikke kommer inn under angrefristloven. Har domenet blitt registrert som en følge av at kunden har sendt inn en ordre, kan dette ikke refunderes selv om kunden ønsker å si opp domenet umiddelbart etter registreringen eller senere i årsperioden. Det er også kundens fulle ansvar å sørge for at kontaktopplysninger på domenet er riktig. Dette gjøres via kundeportalen og i detaljer på aktuelle domene. Det er kundens ansvar å ivareta at innbetaling av domeneavgift er ankommet Buskerud Web AS innen forfallsdato. Uteblivende betalinger eller forsinkede innbetalinger vil resultere i at domenet starter en "sletteprosess" etter forfallsdatoen. Selv om en eventuell sletteprosess er startet fritar det ikke kunden for fakturakravet.

 

Webhotell

Alle webhotell fra Buskerud Web AS har 30 dagers pengene tilbakegaranti. Er kunde ikke fornøyd og gir Buskerud Web AS beskjed innen 30 dager fra webhotellet ble opprettet, så vil Buskerud Web AS refundere hele det innbetalte beløpet for den inneværende perioden. Det stilles ikke noen krav til noen forklaring til hvorfor kunden ønsker å angre. Buskerud Web AS setter allikevel utrolig pris på å få tilbakemelding på hva som var årsaken til at kunden ikke ble fornøyd da dette vil være med å forbedre våre tjenester. Etter 30 dager garantien refunderes ikke beløp for inneværende periode. OBS! 30 dager garantien gjelder ikke domeneregistreringer!

Alle former for spamvirksomhet, også masseutsendelser av e-post i kategorien spam, er forbudt. Brudd på dette vil medføre stegning av webhotellet. (Uansett vil Buskerud Web AS praktisere å forsøke å kontakte kunden i forkant av en stegning).
Masseutsendelse av nyhetsbrev til sine eksisterende kunder/ kontakter / registrerte mottakere er tillatt.

Kunden har anledning til å publisere filer forutsatt at du ikke bryter opphavsretten for disse filene.
Dersom kunden har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren og/eller som kan belaste andre kunder på samme server, så vil Buskerud Web AS forbeholde seg retten til å stenge brukerens web og/eller be kunden stoppe bruken av aktuell programvare. Nettsider som er programmert slik at de kan være til skade for øvrige kunder på serveren, vil bli tatt ned. (Uansett vil Buskerud Web AS praktisere å forsøke å kontakte kunden i forkant av en stegning)

All bruk og/eller hosting av IRC tjenester er strengt forbudt. Brudd på dette vil medføre til øyeblikkelig stenging av webhotellet. Buskerud Web AS har i slike tilfeller ingen ansvar for eventuelle tap og problemer kunden vil få av dette. (Uansett vil Buskerud Web AS praktisere å forsøke å kontakte kunden i forkant av en stegning)

Belastning av serverens systemressurser (prosessor og minne) på mer enn 20 % over lengre tid, vil medføre at webhotellet blir stengt inntil slik programvare som forårsaker overbelastningen fjernes.

Ved mistanke om brudd på kopibeskyttelse (copyright) regler, kan Buskerud Web AS stenge kundens konto uten forutgående varsel. Kunden har til enhver tid et ansvar å tilse at alt materiale som legges ut på nettsidene er innenfor reglene for kopibeskyttelse. (Uansett vil Buskerud Web AS praktisere å forsøke å kontakte kunden i forkant av en stegning.)

Buskerud Web AS forbeholder seg retten til å endre og avgjøre hvilken tjenester som skal være tilgjengelige på serveren.

Kunden har selv ansvar for å foreta sikkerhetskopiering av sitt nettsted. Kunden kan inngå en særskilt avtale med Buskerud Web AS om sikkerhetskopiering. En slik avtale innbefatter at det tas sikkerhetskopi av kundens webhotell på daglig, ukentlig og månedlig basis. Dersom kunden forespør gjenoppretting av innhold, vil dette kunne utføres av Buskerud Web AS og kunden må da oppgi om innholdet ønskes gjenopprettet fra den daglige, ukentlige eller månedlige sikkerhetskopien.

 

Ansvar / erstatningsansvarlig

Buskerud Web AS fraskriver seg ethvert ansvar ved innbrudd / hacking på serveren fra uautoriserte personer som kan medfører tap av filer og annet innhold i kundens webhotell. Kunden er selv ansvarlig for å sørge for ekstra sikkerhetskopiering av sine filer, databaser og annet innhold som en ekstra sikkerhet. I cPanel (kontrollpanelet for webhotellet) finnes det egne sikkerhetskopieringsfunksjoner som kunden kan benytte. Med denne funksjonen kan kunden opprette sin egen sikkerhetsfunksjon og deretter laste denne ned til sin egen datamaskin eller ønsket plassering. Slike sikkerhetskopier kan benyttes for å gjenopprette kundens innhold slik det var på sikkerhetskopitidspunktet.

Buskerud Web AS kan på ingen måte holdes erstatningsansvarlig som følge av at e-post ikke kommer frem, går tapt eller blir slettet.

Buskerud Web AS kan på ingen måte holdes ansvarlig for tap som følge av endret produksjon/omsetning, redusert produksjon/omsetning og/eller bortfall av produksjon/omsetning. Dette gjelder også andremanns-, tredjemanns- eller annet avledet direkte-/indirekte- tap. Buskerud Web AS kan på ingen måte holdes erstatningsansvarlig for tap som følge av at en eller flere kontrakter med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt.

Buskerud Web AS kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av internett skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyten.

Buskerud Web AS kan på ingen måte holdes ansvarlig for direkte eller indirekte økonomiske tap som følge av at linjene, serveren eller tjenester på serveren har vært nede eller ikke fungerer. Dette gjelder også hvis leverandører til Buskerud Web AS ikke oppfyller sine vilkår og/eller har økonomiske problemer og/eller går konkurs og/eller blir kjøpt opp av andre leverandører. Buskerud Web AS praktiserer en oppetidsgaranti på 99,9% som tilsier at hvis nedetiden en måned er mindre enn dette, så vil kunden få tilbake aktuelle måneds betalte leie for webhotellet.

Buskerud Web AS kan ikke holdes erstatningspliktig for følger av virus, spam, hacking, korrupte filer og/eller annen sabotasjevirksomhet mot serveren. Buskerud Web AS vil ikke tilbakebetale resterende periode av webhotellet ved sabotasjevirksomhet mot server, som medfører nedetid eller at tjenesten på andre måter ikke kan leveres som normalt.

Buskerud Web AS er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

 

Garanti / oppetid

Buskerud Web AS har anslått sin oppetid til 99,9% basert på informasjon og dokumentasjon fra Buskerud Web AS sine leverandører. Buskerud Web AS praktiserer en oppetidsgaranti på 99,9% som tilsier at hvis nedetiden en måned er mindre enn dette, så vil kunden få tilbake aktuelle måneds betalte leie for webhotellet. Kunden gjøres oppmerksom på at nedetid nødvendigvis ikke skyldes nedetid på serveren i seg selv, men at det kan skyldes linjebrudd på selve internett. Linjebrudd på trafikkårene som utgjør selve internett er fullstendig utenfor Buskerud Web AS sin kontroll og vil ikke bli godgjort. Buskerud Web AS har omfattende loggføringer på sin server som gjør at Buskerud Web AS kan kontrollere serverens oppetid og status til enhver tid.

Dersom leverandører og/eller linjeleverandør til Buskerud Web AS skulle går konkurs, avvikler driften eller ser ut til å være nært forestående en konkurs, eller et redusert tilbud i tjenesten, vil en eventuell nedetid som følge av bytte av leverandør/linjeleverandør ikke erstattes.

All planlagt og varslet vedlikehold/nedetid på serveren vil heller på ingen måte erstattes av oppetidsgarantien til Buskerud Web AS. Det vil bli gjort varsling 7 dager i forkant av en slik handling. Hvis det er en direkte trussel på sikkerheten på serveren vil tilltak gjøres uten at at oppetidsgarantien vil gjelde (vil bestrebe oss i slike tilfeller å gi informasjon så tidlig som mulig).

 

Oppsigelse / varsling

Buskerud Web AS forbeholder seg retten til å si opp avtalen med en måneds oppsigelsestid.
Den kontrakten, som til envher tid er gjeldende, vil finnes på Buskerud Web AS sin hjemmeside.

Ved direkte brudd på denne avtalen vil oppsigelse ha umiddelbar virkning.
(Uansett vil Buskerud Web AS praktisere å forsøke å kontakte kunden i forbindelse med et avtalebrudd.)

Alle domener/webhotell har en oppsigelsesfrist fra kunden på EN måned og oppsigelsen kan løpe fra en hvilken som helst dato, så lenge kunden sier opp senest en måned før utløpsdato. Buskerud Web AS fornyer kun automatisk domener når innbetaling av utstett faktura er mottatt. Angående webhotell kan man avtale særskilt oppsigelse ved å ta skriftlig kontakt med salgsavdelingen til Buskerud Web AS på salg@buskerudweb.com (med ticketnummer). Ved særskilt oppsigelse kan Buskerud Web AS kreve et oppsigelsesgebyr på kr 59,-. Alle oppsigelser må gjøres i skriftlig form eller via e-post til salg@buskerudweb.com (med ticketnummer).

Buskerud Web AS forbeholder seg retten til å endre priser og vilkår.

Videresalg av lagringsplass og/eller funksjonalitet er ikke tillatt uten skriftlig avtale med Buskerud Web AS.

 

Tvist

Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Ved eventuelle tvister vil verneting være Drammen, Norge.